021-66 73 90 73: پشتیبانی

0939 - 349 31 54: پشتیبانی شبانه روزی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز

طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز
فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.tanishparvaz.com
طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز با Mysql , Php انجام شده است.