021-66 73 90 73: پشتیبانی

0939 - 349 31 54: پشتیبانی شبانه روزی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری سیتا پرواز کویر یزد

طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری سیتا پرواز کویر یزد
فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.sitaparvaz.ir
طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری سیتا پرواز کویر یزد با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری سیتا پرواز کویر یزد با Mysql , Php انجام شده است.