021-66 73 90 73: پشتیبانی

0939 - 349 31 54: پشتیبانی شبانه روزی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سفر هزار فرسنگ

طراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سفر هزار فرسنگ
فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.hezarfarsang.com
طراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سفر هزار فرسنگ با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سفر هزار فرسنگ با Mysql , Php انجام شده است.