021-66 73 90 73: پشتیبانی

0939 - 349 31 54: پشتیبانی شبانه روزی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی شیراز هجرت

فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.shirazhejrat.com
طراحی سایت آژانس خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی شیراز هجرت با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آژانس خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی شیراز هجرت با Mysql , Php انجام شده است.